ข่าวอาชญากรรม

หน้าแรก ข่าวอาชญากรรม
- Advertisement -

HOT NEWS

กิจกรรมบริจาคโลหิต โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พัทยา

กิจกรรมบริจาคโลหิต โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พัทยา ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมำกที่มีควำมต้องกำรโลหิตเพื่อใช้กำรรักษำ และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้จำกสถิติในกำรบริจำคโลหิตของสภำกำชำดไทยแล้ว พบว่ำจำนวนโลหิตภำยในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน กำรบริจำคโลหิตจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำ พัทยำ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสำรองโลหิต เพื่อให้ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 3 สภำกำชำดไทย จังหวัดชลบุรี และโรงพยำบำลต่ำงๆภำยในพื้นที่ของจังหวัดได้มีไว้ใช้ยำมฉุกเฉิน ดังนั้นนำยชัยพันธุ์ ทองสุธรรม (ผู้จัดกำรทั่วไปโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ มำริส...