แบ่งปัน

S__12214752 S__12214754

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร    

หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับหมู่บ้านวัฒนธรรมไทโส้  

นางสาว จตุพร พิศาลวาเลิศ ผู้บริหารไทธานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับหมู่บ้านวัฒนธรรมไทโส้   นำโดย นาย สมพงษ์ มณีรัตน์ นายกเทศมนตรี ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี ความเชื่อ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์ แล้วมีการนำการแสดงโส้ทั้งบั้ง โดยความเชื่อของชาวโส้ จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เป็นการสื่อสารระหว่างผู้มีชีวิตอยู่กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ทางไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมถือโอกาสจัดกิจกรรมดีๆ เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีนี้ ให้คงอยู่ เป็นมรดกของชาติบ้านเมือง สืบไป……..