แบ่งปัน

S__3186697 S__3186698 S__3186699

ภาพ อาทิตย์ ข่าว อาทิตย์

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการประสานความรักความผูกพัน ระหว่างครู กับ นักเรียน ซึ่งมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 210 คน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 126 คน รวม นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 336 คน โดยพิธีการมอบใบประกาศ ได้รับเกียรติจาก นาย ประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน