แบ่งปัน

S__3186711 S__3186712

ภาพ อาทิตย์ ข่าว อาทิตย์

โรงเรียนวัดสุทธาวาสจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการวางแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในอนาคต

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 25 มี.ค. 59 ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส ทางคณะกรรมการสถานศึกษา และ ครูอาจารย์ ได้ร่วมกันจัดงานวันปัจฉิมนิเทศขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติร่วมพิธีในฐานะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้ให้โอวาทกับนักเรียน พร้อม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียน

สำหรับการจัดงานเพื่อ ให้นักเรียนที่จบการศึกษาทราบถึงแนวทางต่าง ๆ หลังจบการศึกษา และมีความพร้อมในการทำงาน นอกจากนี้ก็เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่โลกของงาน ตลอดจน เจ้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการที่นักเรียนจะได้เกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อสถาบันและครูอาจารย์ โดยในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 78 คน ซึ่งก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นาย สมโชค ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน