แบ่งปัน

242540 242556 242557

ภาพข่าว / วสุพล

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด

ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน นาย วัลลภ ภักดีสุข นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ ซึ่งวันนี้มีสมาชิกของสมาคมฯและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากันกว่า 1,000 คน              สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาร่วมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์และการบริหารสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฏระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด