แบ่งปัน

867467  867468

867495  867516

อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดอบรมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Thailand ) ณ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
ที่โรงแรมการ์เด้น คลีฟ รีสอร์ท แอน สปา พัทยา นาย สุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 ในโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Thailand ) พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยมีผู้ที่สนใจ ต้องการพัฒนาและเข้าใจถึงการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Thailand ) เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง อพท. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ของ อพท. ที่ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนเพื่อการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ร่วมกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของกิจกรรมและชุมชนตระหนักใน คุณค่า ของมรดกวัฒนธรรมของตน และสามารถสื่อสารความหมายและคุณค่านั้นต่อนักท่องเที่ยว , เป็นการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษให้เป็นเป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ยวนานาชาติ พร้อมทั้งให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ อพท. ที่มุ่งให้ชุมชนมีความ ยังยืน และพัฒนาอย่างสมดุลใน 3 มิติ คือ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษให้เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในพื้นที่พิเศษ…

867470  867515