แบ่งปัน

  

พิธีลงนามพันธสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม และเครือไดอาน่ากรุ๊ป ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม นางสาวอาภรณ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม , นางโสภิญ เทพจักร กรรมการผู้จัดการเครือไดอาน่ากรุ๊ป , ตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และ นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันลงนาม ในพิธีลงนามพันธสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม และเครือไดอาน่ากรุ๊ป โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษาเมืองพัทยา , ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน

   

การลงนามในครั้งนี้เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนในโรงแรม One School One Hotel ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จัดทำขึ้นในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปละช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จุดเปลี่ยนของการวางแผนพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา เป็นแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะต้องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตระหนักว่าทรัพยากรที่มีค่ายิ่งกว่า คือทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน………..