แบ่งปัน

เปิดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2560

     ที่อาคารกีฬาในร่มเมืองพัทยา ซอยชัยพฤกษ์ นาย วิเชียร พงษ์พาณิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีเมืองพัทยาครั้งที่ 2 ประจำปี2560 โดยมีข้าราชการจากสำนักกองการศึกษาเมืองพัทยา คณะครู ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ทั้ง11 โรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการเปิดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาในปีนี้ เพื่อเป็นไปตามกระบวนการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือเนตรนารีของการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ลูกเสือเนตรนารี มีการปฏิบัติงานแบบเป็นหมู่คณะ ใช้ชีวิตร่วมกันโดยพึ่งพาตนเองและหมู่คณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยมีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ได้รับการฝึกตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเนตรนารีนั้นเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอันที่จะได้เป็นผู้สร้างความมั่นคงของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต ซึ่งการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีจะมีขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่20 – 22มีนาคม 2560 นี้