แบ่งปัน

S__33349715 S__33349716

ภาพ / ข่าว ณิชาภัทร  

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมืองพัทยา ประชุมภาคีเครือข่าย ประเมินสถานภาพปัญหายาเสพติด ตามโครงการปฏิบัติการพัทยาสีขาว เพื่อการจัดการปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา

ที่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนชุมสาย  นาย บรรลือ  กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการประเมินสถานภาพปัญหายาเสพติดของชุมชนเมืองพัทยา สืบเนื่องจาก ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมืองพัทยา หรือ “ศอ.ปส.” ได้จัดทำโครงการปฏิบัติการพัทยาสีขาว เพื่อการจัดการปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยบูรณาการร่วมกับ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่ม อสม. ผู้แทนโรงเรียน ผู้แทนราชสีห์-พิทักษ์ราษฎร์ ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การค้ายาเสพติดในเมืองพัทยา จะมีรูปแบบการลำเลียงและการจำหน่ายอย่างเป็นขบวนการ ทั้งจากเครือข่ายพ่อค้าคนไทย และเครือข่ายชาวต่างชาติ และประเทศเพื่อนบ้านโดยรอล โดยจะใช้พื้นที่ชุมชนรอบ ๆ เมืองพัทยาเป็นจุดพักยาเสพติด และใช้กระบวนการล่อลวงประชาชนในพื้นที่ให้เป็นผู้กระจายยาเสพติดไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสถานที่ท่องเทียว สถานบันเทิงและสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากลำบาก เพราะกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ สัญชาติ และที่อยู่ที่ไม่เป็นหลักแหล่ง จึงเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า เป็นยาเสพติดที่ระบาดมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ยาไอซ์ กัญชา ยาอี และอื่น ๆ ตามลำดับ

การประชุมหารือครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด เพื่อทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการค้ายาเสพติดอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มข้นในการจัดระเบียบสังคม การตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ และสถานที่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประสานพลังแผ่นดิน และพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมกัน แจ้งเบาะแสข้อมูลยาเสพติด เพื่อช่วยกดดันทุกวิถีทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องระวังตัวและจำหน่ายยากยิ่งขึ้น………..