แบ่งปัน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

ที่ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

โดยมี คณะกรรมการ กศจ. ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จากโรงเรียนในโครงการ ตัวแทนผู้ประกอบการเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้รับผิดชอบโครงการจากส่วนกลางใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง

โดยใช้การศึกษาทั้งในและนอกระบบ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ทั้งนี้ เพื่อ​ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ได้บูรณาการแผนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาไปวางแผนการดำเนินงาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการจำเป็นของแต่ละพื้นที่ได้

สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความจำเป็นของแต่ละบริบท การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนจัดการศึกษาให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 10 อุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ และนิทรรศการของแต่ละจังหวัด โดยแสดงภาพการขับเคลื่อนการจัดศึกษาตามวิสัยทัศน์ของแต่ละจังหวัด