แบ่งปัน

       

  พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงแผนการศึกษาแบบบูรณาการรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) พร้อมปิดการสัมมนาวิชาการ เน้นย้ำขอให้มีความต่อเนื่องให้การเปลี่ยนแปลงศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ที่ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงแผนการศึกษาแบบบูรณาการรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) พร้อมปิดการสัมมนาวิชาการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการฯ พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากการรายงานการดำเนินการประชุมสัมมนาและการนำเสนอแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดอย่างแท้จริง คาดว่าจะขยายผลการสร้างเครือข่ายตามแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการของ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) ไปยังเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน รวมทั้งตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เท่าเทียมกัน การจัดการศึกษาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค การกินดีอยู่ดีในสังคมและชุมชน ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขและความมั่นคงในชีวิตได้ต่อไป รองนายกรัฐมตรี ยังกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการที่ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ ตามศักยภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละบริบท รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ถือเป็นแม่งานที่สำคัญของกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การทำงานอยากให้ทำอย่างเนื่อง มีแผนการทำงานรับอนาคตคำนึงถึงบริบทและความเปลี่ยนแปลง ถึงแม้รูปแบบการทำงานเราจะดำเนินการให้ระดับภูมิภาค แต่ถือเป็นโมเดลสำคัญในการนำไปสู่การปรับปรุงการศึกษาของประเทศครั้งใหญ่ ที่ทำให้คนไทยมีความรู้ในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง ขอให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจที่จะช่วยในเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้สู่ระดับเวิลด์คลาส ซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพ ขอให้ช่วยกันให้ความสำคัญ เพราะการศึกษาจะช่วยขับเคลื่อนประเทศต่อไปโดยทุกคนในที่นี้ที่มีจิตสาธารณะ