แบ่งปัน

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านหนองปรือ ประจำปี 2560

ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านหนองปรือ ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านหนองปรือ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวบ้านหนองปรือให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดการจัดงานประเพณีในระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 งดกิจกรรมการแสดงรื่นเริงต่างๆ โดยได้ออกรูปแบบงานไปทางอนุรักษ์สืบทอดประเพณีเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

  

ซึ่งมีรายละเอียดและกำหนดการจัดงาน ดังนี้ วันที่ 17 เมษายน 2560 งานประเพณีวันหาบ บ้านหนองปรือ เวลา 07.00 น. ขบวนหาบของชาวบ้านชุมชนต่างๆ ในบ้านหนองปรือ ตั้งขบวนหน้าวัดหนองปรือ เวลา 08.00 น. ขบวนแห่เดินเข้าสู่วัดหนองปรือและเดินรอบโบสถ์ 3 รอบ และเข้าสู่ศาลาการเปรียญ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมนำข้าวของเครื่องใช้ ผลไม้ และอาหาร นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ วันที่ 18 เมษายน 2560 งานประเพณีวันไหล บ้านหนองปรือ ภาคเช้า เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชน พร้อมกัน ณ วัดหนองปรือ เพื่อรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. พิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในหมู่บ้านหนองปรือ ชุมชนละ 10 คน วันที่ 19 เมษายน 2560 ประเพณีงานกองข้าว บ้านหนองปรือ เวลา 16.00 น. ขบวนแห่ของชุมชนต่างๆ ในบ้านหนองปรือประกอบไปด้วย ขบวนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ริ้วขบวนแห่เทวดา นางฟ้าและผีป่า ออกเดินจากสี่แยกหนองปรือมายังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีวันกองข้าว บ้านหนองปรือ ชาวบ้านนำอาหารมารับประทานร่วมกัน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ