แบ่งปัน

 

โรงเรียนวัดสุทธาวาส ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ที่ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสุทธาวาส นาง ชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส พร้อมรองผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้เปิดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อแจ้งแนวนโยบายของโรงเรียนวัดสุทธาวาส

 

ในเรื่องของการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนไม่น้อยกว่า 80% , กระบวนการเรียนการสอนจะใช้หลัก “การเรียนรู้คู่คุณธรรม” และสร้างพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ และในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ โดยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดสุทธาวาสต้องอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขได้คิดเลขเป็น , นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนไม่ช้ากว่าเวลา 7.30 น. อีกทั้งจะต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องของการดูแลนักเรียนด้วยการให้สิ่งที่ถูกต้องและด้วยความรัก ทางโรงเรียนจึงได้เรียนชี้แจงและขอฝากผู้ปกครองในการเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมลูกหลานที่บ้านป้องกันไม่ให้เป็นเด็กที่มีปัญหาโดยต้องเริ่มจากที่บ้านก่อนเป็นสำคัญ……….