แบ่งปัน

S__3276843 S__3276844 S__3276845

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ชุมชนและโรงเรียน

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 59 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักปลัด โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน โรงเรียน ในการเรื่องการควบคุมเพลิงและการเข้าใจประเภทของไฟ ซึ่งในวันนี้ได้มีการอบรมการใช้ถังดับเพลิง ให้กับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ครูอาจารย์ และเด็กนักเรียน ในการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง ตามลักษณะของไฟที่เกิดขึ้น

สำหรับอัคคีภัย หรือ เพลิงไหม้ เป็นภัยที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่ ออกซิเจน ความร้อน และเชื้อเพลิง โดยมีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ ซึ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเภทของไฟอย่างแน่ชัด ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ใด ๆ เข้าไประงับเหตุได้อย่างเหมาะสม