แบ่งปัน

16_03_30-12_26_26 16_03_30-12_26_28 16_03_30-12_26_5316_03_30-12_26_48

ภาพข่าว ศุภกร อรรคนันท์

อพท.3 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศึกษาออกแบบถนนเลียบเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นายนิยม เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่  เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบถนนเลียบเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยมี นาย ลมัย สุระแพง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ คณะสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนจากชุมชนต่างๆในพื้นที่ ตำบลห้วยใหญ่ เข้าร่วมรับฟังโครงการฯ

นายนิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง “อพท.” เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จึงมีความจำเป็นในการบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการจัดทำถนนเลียบเมืองในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาประการหนึ่ง เพื่อเป็นการลดปริมาณจราจรและกระจายเส้นทางการจราจรไปสู่พื้นที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถนนสาย ข.18 และง.1 หรือถนน ชบ.7085 (ถนนสุขาภิบาล1) เป็นถนนที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เข้ากับถนนสุขุมวิทเพื่อเดินทางไปยังย่านอื่นๆ ซึ่งถนนเส้นนี้ ยังมีความจำเป็นต้องรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตตามผังเมืองรวมเมืองพัทยาที่ประกาศบังคับใช้ใน พ.ศ.2558 จึงมีความจำเป็นต้องขยายถนนให้สอดคล้องกับสภาพถนนโครงการในอนาคตต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จึงได้มอบหมายให้ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการโครงการศึกษาและออกแบบถนนเลียบเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ โดยผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การศึกษาและออกแบบถนนในพื้นที่โครงการพร้อมทั้งการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการตามความเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการและมาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ในการดำเนินโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชนขึ้นเป็นครั้งที่แรก

หลังจากที่ ตัวแทน บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำเสนอโครงการฯ นายสมเกียรติ มังกรแสงแก้ว สารวัตรกำนันตำบลห้วยใหญ่ เปิดเผยว่า การประชุมรับฟังความคิดในคราวหน้าควรเชิญประชาชน หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 6 ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำการก่อสร้างถนน และมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงมารับฟังความคิดเห็นด้วย เพราะประชาชนที่มารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่การก่อสร้างและไม่ส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยกับโครงการฯ

ด้านนายดิเรก เกียรติกูล ประธานชุมชนหมู่ 10 แสดงความคิดเห็นว่า หาก อพท.ตัดถนนเส้นใหม่ อาจจะใช้งบประมาณการลงน้อยกว่าการปรับปรุงถนนเส้นเดิมที่มีอยู่แล้ว และยังเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระดับต่อผู้ประกอบการค้าบริเวณเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างน้อยกว่าด้วย แต่ถ้าหากขยายหรือพัฒนาถนนเส้นเดิม การก่อสร้างระแรกบริเวณ ทางเข้าจากถนนสุขวิท-ทางรถไฟ ควรทำเป็นทางต่างระดับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดอยู่เป็นประจำ

ขณะที่ นายลมัย สุระแพง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ระบุว่า การก่อสร้างถนนในช่วงที่ 3 คือระยะจากโรงเรียนบ้านบึงหมู่ 6 ไปถึงถนนสาย 331 จากการนำเสนอแบบก่อสร้าง เกาะกลางถนนที่มีความกว้า 4 เมตร มีความกว้างมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เป็นภาระในการดูแลบำรุงรักษามากพอสมควร

นอกจากนี้ นายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางละมุง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมทางหลวงชนบท จะมีการสร้างสะพานต่างระดับข้ามเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างในช่วงที่ 3 คือระยะจากโรงเรียนบ้านบึงหมู่ 6 ไปถึงถนนสาย 331 หากมีการออกแบบระยะดังกล่าว อพท.ควรนำข้อมูลของกรมทางหลวงชนบทไปออกให้มีความสอดคล้องกันด้วย

นายธิติ จันทร์แต่งผล นายนิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง “อพท.” ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แนวความคิดของประชาชนที่เสนอแนะในครั้ง อพท.จะนำไปเพิ่มเติมได้ตามเหตุผลที่สนับสนุนได้ตามความเหมาะสม

16_03_30-12_26_20 16_03_30-12_26_35 16_03_30-12_26_39 16_03_30-12_26_45 16_03_30-12_27_02