แบ่งปัน

รองปลัดเมืองพัทยา มอบนโยบาย แกคณะทำงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เน้นให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน

ที่ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย วุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้เข้าประชุม โดยมีคณะทำงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ได้มีการมอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

นาย วุฒิพล รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ยาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก เป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่กำลังทำลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งบ่อนทำลายทรัพยากรและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งตั้งแต่ปี2554-2558 การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาพบว่าผู้เข้าบำบัดรักษามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเกือบร้อยละ 50 ของผู้บำบัดรักษาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-28 ปี และถึงแม้ว่าจะมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม

แต่เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญจึงควรมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้มีสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายและถือว่าเป็นสารเสพติดชนิดแรกที่นำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ นั้นคือบุหรี่ ในปัจจุบันปัญหาเรื่องของบุหรี่ก็มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษา มิให้เข้าถึงการบริโภคยาสูบและสารเสพติดได้โดยง่าย รวมถึงลดปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมืองพัทยาจึงขอความร่วมมือสถานศึกษา คือ 1.ห้ามสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใดๆจากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบและสารเสพติด 2.ให้สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตลอดจนกำชับให้นักเรียน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้สารเสพติด และ 3.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกบุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด