แบ่งปัน

อพท.3 จัดอบรมการจัดสิ่งแวดล้อมและพลังงานสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา พัทยา นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อพท.3 ได้เปิดฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานสำหรับสถานประกอบการ ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ประจำปี 2560 ซึ่งมี ดร.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย นาย ทวีศักดิ์ ศิริสืบ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะผู้จัดการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานจากโรงแรมเมืองพัทยาต่างๆรวมไปถึงสถานประกอบการ เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพียง

สืบเนื่องด้วยในปัจจุบันพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง มีแนวโน้มประสบปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือ ปัญหาการคลาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหาความความต้องการ การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและปริมาณความต้องการน้ำใช้ และไฟฟ้า เพื่อการท่องเที่ยว การบริการรวมถึงอุตสาหกรรมและเกษตร จึงมรปริมาณสูงขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังมีปัญหาการทิ้งขยะที่มีจำนวนมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง จนก่อให้เกิดมลภาวะของเสียขึ้น ทั้งด้านอากาศ และน้ำเสีย ส่งผลกระทบสู่ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปรากฏการทางธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในประเทศและทั่วโลก

ดังนั้น อพท.3 จึงได้เล็งถึงปัญหาดังกล่าว จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล ด้วยการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานสำหรับสถานประกอบการที่พัก ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการน้ำใช้และน้ำเสีย และการจัดการขยะสำหรับโรงแรม อีกทั้งยังมีการแน่ะนำแนวทางการลดปริมาณการใช้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถนำเข้ามาช่วยในการประหยัดการใช้พลังงานทดแทนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสามรถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อไป.