แบ่งปัน

255897

าพข่าว/วสุพล

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับเมืองพัทยา จัดประชุมเตรียมจัดงาน CSR โครงการ Green 24 in Pattaya

ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย รณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมจัดงาน CSR โครงการ Green 24 in Pattaya ที่ทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย และเมืองพัทยา ร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งวันนี้มีผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา

สำหรับการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ เรื่องการจัดสถานที่โดยจะจัดพิธีเปิดงานในบริเวณลานเอนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง เรื่องการรักษาความปลอดภัยและการจราจร เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ซึ่งงาน Green 24 in Pattaya จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 โดยจะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดของเมืองพัทยา และช่วงบ่าย จะเป็นการดำน้ำเก็บขยะบริเวณอ่าวของเมืองพัทยา  …..