แบ่งปัน

เมืองพัทยาหารือทุกภาคส่วน เตรียมศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชน (TRAM) ยึดขอนแก่นโมเดล เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart City อย่างแท้จริง

               ที่ห้องประชุมสภาศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการบริการสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน (TRAM) โดยมีนาย เสนีย์ จิตตเกษม ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพร้อมคณะ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ ทั้งนี้ มี พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ นาย วิเชียร พงษ์พานิช และนาย อภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นาย ธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งโครงการบริการสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน (TRAM) ถือเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการจราจรของเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากล ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้น ปัญหาการคับคั่งของการจราจรจึงเป็นปัญหาหลักที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและเป็นคนจังหวัดชลบุรีได้ริเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว และประสบความสำเร็จในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี และเล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และมีศักยภาพความพร้อมในทุกด้าน จึงนำเสนอโครงการนี้กับเมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยาอันจะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ ประกอบกับรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเร่งโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอการจัดตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองตาม พรบ.ส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองขอนแก่นโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมหุ้นกันดำเนินการจัดการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่ดำเนินการและจะขยายต่อไปในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงเมืองพัทยา ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ เสียงส่วนใหญ่มีความเห็นชอบที่จะจัดให้มีระบบรถราง (TRAM) ดังกล่าว และได้มีการเสนอความคิดเห็นในความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการในเมืองพัทยาจากทุกภาคส่วน ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดการระบบขนส่งสาธารณะของเมืองพัทยาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นระบบรถวิ่งวน (shuttle bus) และส่วนที่สองเป็นระบบรถราง (TRAM) โดยจะนำไปสู่ขั้นตอนการเสนอของบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ต่อไป..