แบ่งปัน

เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.หนองปรือ รวมตัวผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

(8 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ที่หมู่ 14 ต.หนองปรือ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิด โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของกลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 1,9 และหมู่ 14 ต.หนองปรือ ซึ่งได้รับงบประมาณ ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นจำนวน 2,467,464 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เริ่มจากการคิด วิเคราะห์ปัญหา และเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินโครงการด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฏีและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน