แบ่งปัน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี ประชุมเตรียมเปิดตลาดจีนชากแง้ว เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว

(8 ส.ค.) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการ นำเสนอรูปแบบ และแนวทางความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดจีนชากแง้ว เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน ในการเชิญชวนและสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว ก่อนที่ จะมีการ เปิดตัวตลาดจีนชากแง้วอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กันยายน 2560 นี้

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ต้องการยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น เชื่อมโยง ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน จึงได้นำคณะฯเข้าเยี่ยมชนและรับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ตลาดจีนชากแง้ว เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

โดยมี นายนิยม เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลห้วยใหญ่ ในฐานะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว นายสมหวัง สวัสดีมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นำคณะสมาชิกชมรมฯ และผู้ประกอบการร้านค้าตลาดจีนชากแง้วเข้าร่วมประชุม