แบ่งปัน

เกษตรกรชาวตำบลห้วยใหญ่ ร่วมกันพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน เปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมสาน โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี

(8 ส.ค.) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน หมู่ 6 ต.ห้วยใหญ่ นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการ สาน โครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 525,090 บาท

โดยที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานฯ แห่งนี้ มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ แบ่งปลูกข้าวโพดหวาน ฟักทอง และดอกดาวเรือง ซึ่งผลผลิตจะนำไปจำหน่ายในชุมชนและจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มเกษตรกรฯ ต่อไป

สำหรับโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมนำหลักการทฤษฏี และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราทานไว้ การปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินโครงการ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยใช้ ศพก.เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรของชุมชนและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการ ทฤษฏี และแนวทางงงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้