แบ่งปัน

     พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 60

ที่ห้องประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ทพัทยา ทางกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว จัดโครงการส่งเสริมการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงค์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในพิธีมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเด็ก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ผู้แทนอำเภอ ผู้แทนเมืองพัทยา ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

เนื่องด้วยในปี 2560 ทางจังหวัดชลบุรี จะมีการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสภาเด็กและเยาวชนตำบลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกระดับ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งในการเสริมสร้างในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 นับตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.60 ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับได้มีส่วนร่วมพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นอนาคตของประเทศชาติในอนาคตต่อไป