แบ่งปัน

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ

เวลา 14.30 น.ของวันที่ 15 สิงหาคม 2560 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตามที่ กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่าง 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 นี้ คณะกรรมการจัดงานได้เรียนเชิญ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการเตรียมงาน ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบรรยายสรุปภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ และการตอบรับการเข้าร่วมมหกรรมทางเรือนานาชาติ ของกองทัพเรือมิตรประเทศ
  2. คณะอนุกรรมการด้านการสวนสนามทางเรือนานาชาติ บรรยายสรุปการดำเนินการของกิจกรรมที่รับผิดชอบ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการสวนสนามทางเรือนานาชาติ และการรับรองนายกรัฐมนตรี (ประธานในพิธี) การสาธิตปฏิบัติการและกิจกรรมพาเหรดทางบก รวมทั้งผลการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมแบบพหุภาคี
  3. คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและรับรอง บรรยายสรุป การดำเนินการของกิจกรรมที่รับผิดชอบ กำหนดการรับรองและกิจกรรมที่สำคัญของ ผู้บัญชาการทหารเรือต่างประเทศ/ผู้แทน การจัดงานเลี้ยงรับรองที่เกี่ยวข้อง
  4. คณะอนุกรรมการด้านสถานที่และการตกแต่ง นำเสนอรูปแบบของเวทีงานต่าง ๆ ในมหกรรมทางเรือนานาชาติ

จากนั้นคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและการรับรองได้นำชมสถานที่จัดงานภายในโรงแรม ได้แก่ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องประชุมทวิภาคี ห้องเยี่ยมคำนับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง การจัดโต๊ะอาหาร สำหรับงานเลี้ยงรับรอง และผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปชมเส้นทางและพื้นที่จัดกิจกรรมพาเหรดทางบก ปะรำพิธี และพื้นที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

กองทัพเรือได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” (The 50th Anniversary of ASEAN’s International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) เป็นการจัดสวนสนามโดยกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชิญประเทศต่าง ๆ นอกอาเซียน ร่วมสวนสนามฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนบริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง 13 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมีประมาณการกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศที่เข้าร่วมประกอบด้วยเรือของกองทัพเรือ จำนวน 15 ลำ เรือของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 15 – 20 ลำ เรือของประเทศนอกอาเซียน จำนวน 15 – 20 ลำ และอากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จำนวน 20 เครื่อง

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นการจัดในลักษณะการตรวจพลสวนสนามทางเรือ (Fleet Review) โดยก่อนวันจัดกิจกรรมจะกำหนดให้เรือที่เข้าร่วมกิจกรรมจอดเรือทอดสมอบริเวณหน้าอ่าวพัทยาก่อน 1 คืน ในวันจัดกิจกรรมจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนเป็นประธานในพิธีและจัดให้ประธานและแขกผู้มีเกียรติ (ผู้บัญชาการทหารเรือรับเชิญจากประเทศต่าง ๆ และแขกรับเชิญอื่น ๆ) ขึ้นเรือประธานและ

ร่วมตรวจพลสวนสนามบนเรือหลวงถลาง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ไปยังจุดตั้งตัวในการเริ่มสวนสนาม จากนั้นเรือประธานจะแล่นผ่านกระบวนเรือ โดยเมื่อผ่านเรือลำแรก คือ

เรือหลวงปิ่นเกล้า จะยิงสลุตคำนับตามระเบียบว่าด้วยการเคารพ ในขณะเดียวกันอากาศยานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะบินสวนสนามผ่านเรือประธานและเรือที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นเรือประธานจะแล่นผ่านเรือที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกลำ โดยเรือทุกลำจะทำความเคารพตามระเบียบว่าด้วยการเคารพ จึงแล้วเสร็จการจัดกิจกรรม

กิจกรรม “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน”

จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบจัดกิจกรรมบนบกซึ่งเป็นกิจกรรมสมทบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเล

ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนอกอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) มีประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนรวมกว่า 30 ประเทศ จัดเรือรบที่ทันสมัยและมีสมรรถนะสูงกว่า 40 ลำ ร่วมการสวนสนามทางเรือบริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา
  2. การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise : The 1st AMNEX 2017) โดยกองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนจะดำเนินการฝึกตาม Standard Operating Procedures for ASEAN Multilateral Naval Exercise : SOP for AMNEX) โดยจะมีการฝึกทั้งในทะเลและบนบกบริเวณพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวไทยตอนบน
  3. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting 2017 : The 11th ANCM 2017)
  4. กิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา (พัทยากลาง) โดยมีการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ 2 กิจกรรม และในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือจะมีการแสดงกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือด้วย
  5. กิจกรรมการเดินพาเหรดทางบก บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา มีกำลังพลเข้าร่วมประกอบด้วย กำลังพลจากเรือของกองทัพเรือ จำนวน 15 ลำ กำลังพลจากเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 15 – 20 ลำ และกำลังพลจากเรือของประเทศนอกอาเซียน จำนวน 15 – 20 ลำ ขบวนศิลปวัฒนธรรม ขบวนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมการเดินพาเหรดทางบก และ วงโยธวาทิตจากราชนาวี นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟนซีดรีลจากนักเรียนจ่าทหารเรือ บริเวณหน้าปรำพิธีก่อนที่ขบวนพาเหรดจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนจะเดินผ่านปรำพิธีอีกด้วย
  6. กิจกรรมทางบก เป็นกิจกรรมสมทบที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดขึ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้แก่ การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงพลุไฟนานาชาติ การแข่งขันมวยไทยไฟต์

การแข่งขันเครื่องบินระดับโลก Air Race 1 การแสดงสินค้า 4 ภาค มหกรรมอาหารนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และการจัดงานแสดงเทคโนโลยีทางเรือ Ship Tech หรืออาจมีกิจกรรมสมทบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

การสวนสนามทางเรือนานาชาติ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อ่าวพัทยา มีเรือรบเข้าร่วมพิธี รวม 40 ลำ เป็นของกองทัพเรือไทย 14 ลำ ได้แก่ เรือหลวงถลาง เรือหลวงตาปี เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงคีรีรัฐ และเรือหลวงปิ่นเกล้า และกองทัพเรือมิตรประเทศ จำนวน 18 ชาติ รวม 26 ลำ มีอากาศยานเข้าร่วมพิธี 21 เครื่อง เป็นของกองทัพเรือ 12 เครื่อง กองทัพอากาศ 9 เครื่อง และเรือต่างประเทศที่ตอบรับส่งเรือเข้าร่วมสวนสนามทางเรือ 17 ประเทศ ส่งเรือจำนวน 26 ลำ ได้แก่ บรูไน 1 ลำ เรือ DARUSSALAM ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งเรือจำนวน 1 ลำ ชั้น KOH Krasสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่งเรือจำนวน 1 ลำ

กิจกรรมพาเหรดทางบก กองทัพเรือ และกองทัพเรือมิตรประเทศ จะจัดกำลังพลทหารเรือจากเรือทุกลำ จำนวน 500 นาย เข้าร่วมการเดินพาเหรด ร่วมกับภาคเอกชนและเมืองพัทยา หลังเสร็จพิธีสวนสนามทางเรือ กับขบวนของภาครัฐ ในห้วงบ่าย 16.00 น. – 18.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ตามเส้นทางเลียบชายหาดพัทยา เรือรบทั้งของไทยและมิตรประเทศ ทั้ง 40 ลำ จะทยอยเข้าจอดในอ่าวพัทยา ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.60 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พ.ย.60 ซึ่งเรือทุกลำจะมีการประดับธงราว และประดับไฟอย่างสวยงาม ตลอดระยะเวลาที่จอดเรือ

การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

ซึ่งมีประเทศที่ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย ศรีลังกา เปรู ญี่ปุ่น แคนนาดา เบลเยียม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ไม่มีกองทัพเรือ แต่ที่ผ่านมาผู้แทน จะเข้าร่วมการประชุมฯ) และบังคลาเทศ และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส โอมาน อิตาลี เม็กซิโก สเปน สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย รัสเซีย และชิลี

ในการแสดงออกถึงความร่วมมือของกองทัพเรืออาเซียน และกองทัพเรือมิตรประเทศนอกอาเซียน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติได้ที่ www.aseanifr2017.com