แบ่งปัน

 

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเปิดค่ายครอบครัวอบอุ่นสร้างรั้วป้องกันยาเสพติด

ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ นาย แล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ไเป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2560 มี นาย กชศิต มูลสระครู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อต้องการให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความสำคัญเรื่องครอบครัว เรื่องความรัก การเอาใจใส่ที่ดี จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อต้องการให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด รู้ถึงทักษะการปฏิเสธและเพื่อให้ครอบครัวในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆคณะผู้จัดทำโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากพระสมุห์ศิลา มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังกะเปรียว บรรยายธรรมในหัวข้อ”ครอบครัวกับยาเสพติด” แก่เยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายประมาณ 250 คน มีคณะครู สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการ….