แบ่งปัน

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 100.000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดย นาง จุฑารัตน์ ศิริญนิติ หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่าหนึ่งแสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นาย กิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง

ด้านนาง จุฑารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 กันยายน ที่จะมาถึง กำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติ ทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดกิจกรรมกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโป่ง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และ ร่วมมือกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป..