แบ่งปัน

คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ การจัดการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีและอำเภอบางละมุง หลังจากเปิดรับคำร้องจากประชาชนนานกว่า 3 ปี ตามคำสั่ง คสช.

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ได้เดินทางนำคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ การจัดการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย เข้าประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี และอำเภอบางละมุง โดยมี นาย ภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้การต้อนรับและเป็นผู้นำเสนอผลงานของทางศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ได้มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ของคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการฯ เพื่อเป็นการมารับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาด้านต่างๆในการดำเนินงาน ของทางศูนย์ดำรงธรรม ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ฉบับที่ 96/2557 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งถึงปัจจุบันได้มีการดำเนินงานมาแล้ว 3 ปี โดยทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ มีการรับเรื่องปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ในปี 2558 มีเรื่องร้องเรียน 803 เรื่อง ปี2559 มีเรื่องร้องเรียน 696 เรื่อง และในปี 2560 มีเรื่องร้องเรียน 1,445 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 43 เรื่อง และในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบาละมุง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – เดือนสิงหาคม 2560 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2,454 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2,412 เรื่อง และที่ยังรอดำเนินการอยู่อีก 42 เรื่อง ด้วยกัน และในที่ประชุมยังได้รับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทางศูนย์ดำรงธรรม เพื่อได้มีการนำไปปรับปรุงแก้ไขในปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ในการนี้ทางคณะคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ การจัดการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย ก็จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ไปนำเสนอให้กับคณะกรรมาธิการฯใหญ่อีกครั้ง