แบ่งปัน

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านชากแง้ว และงานวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2560

(16 ก.ย.) เวลา 18.30 น. ที่สมาคมเจ้าแม่ทับทิม ตลาดจีนชากแง้ว หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ นาย ภวัติ เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านชากแง้ว และงานวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2560 ณ ตลาดจีนโบราณ บ้านชากแง้ว ท่ามกลางหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ นายนิติจันทร์ แต่งผล รักษาการณ์ ผจก.อพท.3 นาย นิยม เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ในฐานะ ประธานชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว

สืบเนื่องจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้มองเห็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านชากแง้ว มีการดำเนินกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม มีเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีอาคารที่เก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่น มีคลาดที่ยังเป็นธรรมชาติคงความเป็นท้องถิ่น มีวัด โบราณสถาน ศาสนาถาน รวมถึงวิถีชีวิตแบบไทย ๆ อาชีพ การสาธิตความรู้เชิงช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และการแสดงพื้นบ้าน ที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม รวมถึงศักยภาพของชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต

โดยกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. และกิจกรรมที่สำคัญงานวันไหว้พระจันทร์ซึ่งจะมีในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชน จัดขึ้นในวันพระจันเต็มดวง 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี

นาย สามารถ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การส่งเสริมการจัดถนนสายวัฒนธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีแผนดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วม นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และเหนี่ยวรั้งสังคมให้กลับคืนสู่วิถีชีสิตที่ดีงาม เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของวิถีชีวิตไทย ภูมิปัญญา ดนตรีและศิลปะการแสดงอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และความเป็นไทย ร่วมกัน สามารถสร้างความสงบสุข ภายใต้ฐานจองวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน และเชื่อมโยงสังคมให้อยู่ได้ด้วยดีตลอดมา