แบ่งปัน

S__30638135

ภาพ-เสาวลักษณ์ ข่าว-ณิชาภัทร  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ สู้ภัยค้ามนุษย์ “โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์”

ที่ห้องประชุม โรงแรมชลจันทร์ พัทยา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ สู้ภัยค้ามนุษย์ “โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้แทนสื่อมวลชน , หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดในพื้นที่ จ.ชลบุรี , จ.จันทบุรี , จ.ระยอง , จ.ตราด และ จ.ฉะเชิงเทรา กว่า 100 คนเข้าร่วมประชุม โดยมี อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ผู้ก่อตั้งบริษัทอาณาจักรกฎหมายจำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายการค้ามนุษย์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนทัศนคติในการมีส่วนร่วมป้องกันภัยค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องได้รับการเร่งแก้ไขปัญหาจากในทุกมิติ เพราะการค้ามนุษย์ ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะเป็นการแสวงประโยชน์จากการค้าเด็ก ค้าแรงงาน การบังคับให้ขอทาน และการหลอกลวงสตรีเพื่อการบังคับค้าประเวณี ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคมที่มีเจตคติค่านิยมพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอารัดเอาเปรียบต่อเด็กและสตรีและปัจจัยอื่นๆ เช่นความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ ช่องว่างของกฎหมาย แรงงานเด็กและสตรีราคาถูกมีมากขึ้น จะนำไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 3 สถานะ คือประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ทั้งนี้ทุกภาคส่วนทั้งประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ต้องประสานความเข้าใจ ความร่วมมือ และผนึกพลังในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นสำคัญ ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง ส่วนสื่อมวลชนช่วยขยายผล ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ หากพบเห็นเบาะแสหรือการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง….