แบ่งปัน

รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และศพก. พร้อมว่างเป้าปี 61 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0

ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนแปลงใหญ่ และ ศพก. ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 พร้อม นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีตัวผู้แทนเกษตรแปลงใหญ่และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก. ทั่วประเทศ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ ศพก. งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมผลักดันภาคเกษตรไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล

โดยในปี 2561 นี้ ได้วางนโยบายและวางเป้าหมายให้ “เป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0” โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานให้สอดรับกับนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแผนเร่งต่อยอดขยายผลและเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมุ่งให้ ศพก. เป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านเกษตรกรต้นแบบซึ่งเป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ พร้อมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และให้ ศพก. ขยายผลไปสู่แปลงใหญ่ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย เช่น การผลิตพืชและพันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงด้านปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น