แบ่งปัน

กระทรวงศึกษาธิการจัดสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


เวลา 8.30 น.วันนี้ (24 ก.ย. 60) ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ในงาน “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงจัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนากำลังคนและศักยภาพด้านการศึกษา โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ครู ผู้แทนผู้ประกอบการ ชุมชน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากพื้นที่ชายแดน 27 จังหวัด พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก หรือ EEC 3 จังหวัด และพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชานแดนภาคใ เข้าร่วมกว่า 1,500 คน


พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวว่าจากการที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ตอบโจทย์ และรองรับกับความต้องการของการพฒนาในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนการศึกษาแห่งชาติ
สำหรับที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 35 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องที่จะต้องวางแผนจัดการศึกษา กระทรวงฯจึงได้พัฒนาจัดการแผนบูรณาการจัดการศึกษาที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุกระดับทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการวิจัยและทบทวนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินการดังกล่าวมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดทำมาแล้ว 2 ครั้งในพื้นที่ จ.นครนายก และ กทม. ขณะที่การประ ชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนและสรุปผลการสัมมนาทั้งหมดเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง


โดยวันนี้ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายกาพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณษการสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย
ขณะที่ในวันที่ 25 กันยายนนี้จะมีการนำเสนอแผนการศึกษา โดยพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแผนที่การจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ โครงการสร้างศูนย์ประ สานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเกล่าวบรรยายพิเศษและให้โอวาทด้านการศึกษา ที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป…