แบ่งปัน

เทศบาลเมืองหนองปรือ รับรางวัล อปท.ที่มีการจัดการที่ดี ประเภททั่วไป รางวัลที่ 3 พร้อมถ้วยรางวัลและเงินสดจำนวน 4 ล้านบาท

ที่ห้องรักตะกนิษฐ2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม. ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมคณะเดินทางไปรับมอบรางวัล อปท. หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดการที่ดี ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป จาก นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สืบเนื่องจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี รัฐบาลจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลให้แก่ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและบุคคลากรของ อปท.มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 192 ล้านบาท โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็นส่วนคือ เงินรางวัลส่วนที่ 1 จำนวน 137 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น จำนวน 12 รางวัล เงินรางวัลรวม 67 ล้านบาท และรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไป จำนวน 21 รางวัล เงินรางวัลรวม 70 บาท

เงินรางวัลส่วนที่ 2 จำนวน 55 บาท แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ เงินรางวัลผ่านเกณฑ์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้าย จำนวน 15 รางวัล เงินรางวัลรวม 15 ล้านบาท และเงินรางวัลผ่านเกณฑ์สำหรับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลคะแนนในรอบการประเมินของสถาบันศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป จำนวน 84 รางวัล เงินรางวัลรวม 40 ล้านบาท

สำหรับเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ซึ่งมี จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็นของเทศบาลนครลำปาง ได้รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท รางวัลที่ 2 เป็นของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5 ล้านบาท รางวัลที่ 3 เป็นของเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4 ล้านบาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล เป็นของเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รางวัลละ 3 ล้านบาท

ด้านดร.มาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยเงินรางวัลที่ได้ จำนวน 4 ล้านบาท จะนำไปต่อยอดสร้างศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนประมาณ 6-7 ล้านบาท