แบ่งปัน

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 C จัดงานปฐมนิเทศให้กับสมาชิก เพื่อสร้างแนวคิดบวกพร้อมบอกเล่าประวัติวัตถุประสงค์ความเป็นมาของสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย

ที่ห้องกรุงธน โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลช พัทยา ทางสโมสรไลออนส์สากล ภาค310 C (สามหนึ่งศูนย์ซี) ได้จัดงานอบรม ปฐมนิเทศ ภาค 310 C โดยมีไลออนโกวิท   เทียนทอง GLT สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 C เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การงานอบรมในวันนี้ พร้อมด้วย ไลออนสุภา มานะธัญญา ผู้ว่าการภาคสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 C เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม โดยมีเหล่าบรรดากรรมการผู้บริหารสมาชิกสโมสรไลออนส์ และผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ เข้าร่วมการอบรม

สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงบอกเล่าถึงความเป็นมาของการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของทางสโมสรไลออนส์ รวมถึงแผนผัง รูปแบบองค์กรของทางสโมสร ให้กับผู้ที่สนใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ให้รับทราบ และการอบรมในวันนี้ยังเป็นการพัฒนาสมาชิกไลออนส์ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสโมสรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ของไลออนส์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อกระชับความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิกไลออนส์ พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน…….