แบ่งปัน

ศปมผ. ร่วม สตช. และกรมประมง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง หวังให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงมีความเข้าขั้นตอนการปฏิบัติ ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงพาณิชย์ทุกลำที่มาเทียบท่า ตามกฎหมายกำหนด

ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสธ. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วย พลเรือโท รวรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้มีผู้ประกอบการท่าเรือประมงเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 273 แห่ง จากทั่วประเทศ

พลเรือโท รวรรณพล รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่อง มาจาก พระราชกำหนดการประมง พุทธศักราช 2558 และประกาศกรมประมงเกี่ยวกับการกำหนด ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการท่าเรือและแพปลา มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลเกี้ยวกับเรือประมงพาณิชย์ที่มาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงและต้องเก็บบันทึกไว้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา การทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมประมง จัดการอบรม ให้แก่ผู้ประกอบการท่าเรือประมงในระยะแรก จำนวน 273 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อไปรวมทั้งมุ่งที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ หรือ Traceability ไปสู่ระบบที่มีความเป็นสากลสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ว่าไม่มีการปนเปื้อนของสัตว์น้ำ IUU และพัฒนาไปสู่ระบบอัตโนมัติโดยการนำตาชั่งอัตโนมัติมาใช้ ในทุกท่าเรือ แพปลา ในอนาคต เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบดังกล่าว