แบ่งปัน

พิธีไหว้ครูศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี

ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยมี นาย ชาญวุฒิ เมธีกุล ผอ.ศูนย์ฯ พร้อม ชลบุรี คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมพิธี ภายในพิธีทางศูนย์ ฯ ได้รับเกียรติจาก นางสาว มนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี เป็นประธานพร้อมด้วย นาย ชาญวุฒิ เมธีกุล ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมรับพานดอกไม้บูชาครูที่ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรฝึกอบรมแผนกต่างๆ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีสำคัญที่ทางศูนย์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆภาคการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพได้แสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ซึ่งพิธีไหว้ครูถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้และยังทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระลึกถึงพระคุณของครู-อาจราย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่ผ่านมา

ในการนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูทางด้าน นางสาว มนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ให้เกียรติเจิมหนังสือตำราเรียนและได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากนั้นได้ตรวจให้คะแนนพานธูปเทียนและพานดอกไม้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพแต่ละแผนกได้นำมาไหว้ครูพร้อมมอบรางวัลให้กับแผนกที่ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังลังใจอีกด้วย

สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อสร้างขึ้นโดยแนวคิดที่ว่า การพัมนาคนโดยการเพิ่มทักษะอาชีพ คือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้มีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีแนวทางการประกอบอาชีพ อย่างเท่าเทียมกันในสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยที่ศูนย์ฯ มีการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกต่างๆ ประกอบด้วย ตัดผมชาย ,โภชนาการ, บริการโรงแรม, เสริมสวยสตรี , ตัดเย็บเสื้อผ้า และช่างไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งหลักสูตร 6 เดือน , 4 เดือน และ หลักสูตร 120 ชั่วโมง สำหรับประชาชนทั่วไปชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 14-50 ปี ที่มีความประพฤติดี ที่อยากเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายๆ หรือสอบถามข้อมูลหลักสูตรได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-241072 หรือเข้าไปดูที่ Face book : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี