แบ่งปัน

กิจกรรมบริจาคโลหิต โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พัทยา

ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมำกที่มีควำมต้องกำรโลหิตเพื่อใช้กำรรักษำ และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้จำกสถิติในกำรบริจำคโลหิตของสภำกำชำดไทยแล้ว พบว่ำจำนวนโลหิตภำยในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน กำรบริจำคโลหิตจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำ พัทยำ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสำรองโลหิต เพื่อให้ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 3 สภำกำชำดไทย จังหวัดชลบุรี และโรงพยำบำลต่ำงๆภำยในพื้นที่ของจังหวัดได้มีไว้ใช้ยำมฉุกเฉิน ดังนั้นนำยชัยพันธุ์ ทองสุธรรม (ผู้จัดกำรทั่วไปโรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ มำริส รีสอร์ท จอมเทียน) ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำ พัทยำ จึงเริ่มกำรปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงำนในเครือได้เป็น ผู้ให้เพรำะเรำเชื่อว่ำในทุกๆกำรให้ คือกำรได้รับ และยังทำให้สุขภำพของผู้บริจำคแข็งแรงและมีระบบกำรไหลเวียนของเลือดดีขึ้น โดยจะจัดขึ้นในทุกๆ3เดือน และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ของปี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้องประชุมมำริส 3 เวลำ 9.00-12.00น. มีจำนวนผู้บริจำคโลหิตทั้งหมด 53 ท่ำนและจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจำคเป็น 22,650 cc.