แบ่งปัน

S__34660431 S__34660432 S__34660433 S__34660434

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

บริษัทในเครือไดอาน่า กรุ๊ป ผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ประสานความร่วมมือทางวิชาการหวังต่อยอดผลิตนิสิตด้านการโรงแรม

ที่ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัทในเครือไดอาน่า กรุ๊ป โดยนางโสภิญ เทพจักร กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือไดอาน่า กรุ๊ป ผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย รักษาการอธิบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา

นางโสภิญ เทพจักร กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือไดอาน่า กรุ๊ป กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการวางแผน และจัดการศึกษาในสถานประกอบการโรงแรม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม และการท่องเที่ยว ตลอดจนลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ พร้อมทั้งเกิดมุมมองใหม่ๆ ในการเสริมสร้างแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่อเกิดแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยโครงการนี้ทาง บริษัทในเครือไดอาน่า กรุ๊ป ได้จัดพนักงานของโรงแรมเป็นผู้ฝึกสอนงานให้ พร้อมกันนี้ นิสิต ยังสามารถที่จะฝึกปฏิบัติจริง และจะได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะการเรียนรู้งานด้านโรงแรม และการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน ทีคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพนิสิต จะได้เรียนรู้ในโรงแรมจริง และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้จากพนักงานในโรงแรมอีกด้วย………