แบ่งปัน

 

คณะผู้บริหาร เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกว่า 11 ล้านบาท จัดทำโครงการก่อสร้างกว่า 17 โครงการ ในประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งนาย วิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง เข้าร่วมประชุม อาทิ นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นาย อนุชา เพียรใจ นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง และ นาย กิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง

สำหรับวาระในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 นี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 27กันยายน 2560ที่ผ่าน พร้อมมีการแต่งตั้งกรรมการสภาท้องถิ่น และขอญัตติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของก่องช่าง ขอโอนเพิ่มเป็น 50,000 บาท

ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่งโดยนาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ได้เสนอขอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บเงินรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

โดยทาง นาย อนุชา รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ได้เสนอว่า เนื่องจากเทศบาลตำบลโป่งมีความประสงค์ที่จะพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน ไม่อาจรอจัดตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปได้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างจำนวน 17 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 11,875,000 บาทโดยทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง ได้เห็นชอบการขอญัตติ อนุมัติจ่ายขาดเงินเงินสะสมดังกล่าวผ่านมติในที่ประชุม