แบ่งปัน

เทศบาลเมืองหนองปรือ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เปิดเส้นทางสัญจร “ถนนพรประภานิมิต” อย่างเป็นทางการ หลังทุ่มเงิน งบประมาณก่อสร้างกว่า 125,735,000 บาท มีระยะทาง กว่า 4.4 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีว่า จึงแล้วเสร็จ เนื่องจากระหว่างก่อสร้างนั้น พบปัญหาอุปสรรค์มากมาย จนทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและอยู่ริมสองข้างทางที่ก่อสร้างได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

(1 ก.พ.) เวลา 10.30 น.ที่บริเวณตลาดศูนย์การค้ารัตนากร วนาสินทธ์ ถนนพรประภานิมิต ต.ห้วยใหญ่ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง จุดเทียนธูปบูชาพระรัตน์ตรัย ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดย ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ ข้างราชการ พนักงานเทศบาลฯ และคณะกรรมการชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อเส้นทางจราจร ถนนพรประภานิมิต อย่างเป็นทางการ หลังจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต ตามแผนงานยุทธศาสตร์การศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระยะทางก่อสร้างทั้งสิ้น 4.4 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 125,7350,000 บาท โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน

ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างตอนที่ 2 ทางผู้รับประเหมาและเทศบาลเมืองหนองปรือ ประสบปัญหาอุปสรรค์ มากมาย เนื่องจากการดำเนินโครงการต้องก่อสร้างอุโมงค์คู่ขนาดใหญ่ ทำให้การก่อสร้างต้องใช้พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมด ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้ประชาชนต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม 2 ข้างทางก่อสร้างก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส อีกทั้งยังพบปัญหาแนวท่อประปา และระบบสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน วางอยู่ใต้ดินซึ่งต้องใช้เวลาประสานงานเพื่อให้เจ้าของหน่วยงานมาย้ายออกจากแนวของการวางท่ออุโมงค์ใต้ดิน จึงส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างเกินระยะเวลาที่กำหนด จนกระทั่งสามารถดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเปิดใช้เส้นทางสัญจรถนนพรประภานิมิตขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเชื่อว่าถนนแห่งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการสัญจร ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางไปมา ติดต่อค้าขายระหว่างกันเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ยังทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โดยภายหลังที่เสร็จพิธีทางสงฆ์ ด้วย ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้กล่าวรายงานโครงการก่อสร้างถนนพรประภานิมิต ให้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุงได้รับทราบ จากนั้น ดร.มาย พร้อมด้วยนายนริศ และฝ่ายบริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดการใช้ถนนขึ้นอย่างเป็นการ