แบ่งปัน

เปิดบ้านวันวิชาการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ประจำปี2561

ที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาง สมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เป็นประธานเปิดงาน วันวิชาการ Open House Academic 2018 โดยมี นาย สมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ภายในพิธีเปิด มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ส่งนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่ใจดี คณะกรรมการสถานศึกษา และศิษย์เก่า

โดยงานเปิดบ้านวันวิชาการในปีนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน ครู โรงเรียนต่างๆ ได้เยี่ยมชมโรงเรียน ในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ ของครูและนักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามรถ ความถนัด เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา การจัดงานครั้งนี้ทางสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนใกล้เคียง สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการอีกด้วย บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของนักเรียนและคณะครู ที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่างๆของตนเอง นำมาให้นักเรียนคณะครูและผู้ปกครองได้รับชมกันอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา..