แบ่งปัน

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม Zero Trash โครงการต้นแบบแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน หวังเป็นสะพานเชื่อมต่อทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะต่อการแก้ปัญหาขยะประเดิมที่แรกชายหาดพัทยา
วันนี้ (24 ก.พ.) ที่โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าว โครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะต่อการแก้ปัญหาขยะด้วยแนวคิด “We clean, we educate, we change” โดยมี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่ง เสริมเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตัวแทนจากอำเภอบางละมุง และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมแถลงข่าว


นายแพทย์ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ หัวหน้ากลุ่มเสือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประ ชาธิปไตย รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าตามข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษปี 2558 พบว่าที่ผ่านมามีปัญหาการทิ้งขยะในทะเลกว่า 8 ล้านตันต่อปี ขณะที่ประเทศไทยติดอันดับที่ 6 ของโลกจากปัญหาดังกล่าว โดยขยะเหล่านี้บางส่วนลอยมาเกยขึ้นบริเวณชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่า นี้จะประกอบไปด้วย ก้นบุหรี่ เศษพลาสติก และขยะทั่วไป ที่มาทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะในระบบนิเวศน์ของน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น ทำลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ปัญหาน้ำท่วมขัง ที่มีผลโดยตรงต่อนักท่องเที่ยวที่ลดลง สภาพเศรษฐกิจถดถอย จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ‘Zero Trash’ โครงการต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยเลือกชายหาดวงศ์อำมาตย์ เมืองพัทยา เป็นพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในประเทศไทย


ทั้งนี้ปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และหากยังไม่มีการแก้ไขอย่างบูรณาการทั้งระบบ ไม่นานในท้องทะเลจะมีปริมาณขยะมากขึ้น ดังนั้นการสร้างโมเดลการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อโครงการ ‘Zero Trash’ จึงดำริขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน โดยจะมีการผลักดันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบข้อกฎหมาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รวมไปถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณชายหาดวงศ์มาตย์ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ‘Zero Trash’ จึงไม่ใช่แค่ชื่อโครงการ แต่เป็น Key Message ที่จะส่งต่อถึงคนทั่วโลกให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาขยะที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโมเดลนี้