แบ่งปัน

16_05_02-13_49_20 16_05_02-13_49_24 16_05_02-13_49_28 16_05_02-13_49_34

อัมพร/พัทยา

ศธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ แก่ผู้นำโรงเรียนและรองผอ.เขตฯ กว่า 3,500 คน

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อมอบนโนบายและแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่ ผอ.ของโรงเรียนทั่วประเทศ 3,342 คน และรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 คนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งในโอกาสนี้ นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการศึกษาไทย และบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำด้านการศึกษาที่ยั่งยืน” โดยในงาน ยังได้รับเกียรติจาก พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงบทบาทผู้นำโรงเรียน และรองผู้อำนวยการสนง.เขตพื้นที่ในโครงการประชารัฐ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้นำโรงเรียนและรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ยังมาร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “คุณธรรม-จริยธรรม สำหรับผู้นำโรงเรียน” อีกด้วย

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 59 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ซึ่งคณะทำงานกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม จะได้นำเสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 10 ด้าน รวมถึงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำด้านการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ Connext Ed ซึ่งเป็นโครงการที่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ (School Sponsor) จะสนับสนุนงบประมาณและคัดเลือกผู้นำในองค์กร (School Partner) เพื่อเข้าร่วมลงพื้นที่และวางแผนพัฒนาร่วมกับผู้นำโรงเรียน  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรม Action Learning ที่แบ่งกลุ่มย่อยผู้นำโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดจากทั้ง 19 Clusters พร้อมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรค และความคาดหวังของโรงเรียน อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อนำไปสู่การวางแผนการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐของกลุ่ม E5 ภายใต้แนวคิด “ผอ.ครู ชุมชน ร่วมดำเนินการ – เอกชน ขับเคลื่อน – กระทรวงฯ สนับสนุน”