แบ่งปัน

ผู้สื่อข่าวสังกัด บีทีวี พัทยานิวส์  เข้าร่วมอบรมน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อเสริมสร้างงานข่าว

ที่โรงแรมรินธาราริเวอร์ไซด์โฮมสเตย์ปากน้ำประแสร์จังหวัดระยอง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในการฝึกอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยทาง นาย ภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1ได้กล่าวว่าการจัดโครงการฝึกอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลในครั้งนี้เห็นว่าสื่อมวลชนเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องรู้ลึก เข้าถึง เข้าใจในทุกเนื้อหา วิธีการและประจักษ์ด้วยตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบและร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างดีเยี่ยมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อฝึกอบรมการดำน้ำ การปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับสื่อมวลชน ให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพรวมถึงยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักดำน้ำอาสาสมัครและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

การจัดโครงการฝึกอบรมดำน้ำในครั้งนี้มีคณะสื่อมวลชนจากหลากหลายสังกัด รวมทั้ง ผู้สื่อข่าวในสังกัด บีทีวี พัทยานิวส์  ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างข่าวอีกด้วย  รวมทั้งสิ้น 30 คน ใช้ในเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-12 มีนาคม 2561

โดยกำหนดเนื้อหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำน้ำและประโยชน์ของการดำน้ำความรู้เกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ดำน้ำ การฝึกปฏิบัติ ทักษะการดำน้ำ โดยใช้วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน