แบ่งปัน

อพท.3 ร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนา การเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และการส่งเสริมการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี

ที่ห้องประชุม โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท ทาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 ร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จัดงานประชุมสัมมนา การเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงและการส่งเสริมการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้ง2 องค์กร โดยมี นาย ธิติ  จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ อพท.3 เป็นผู้กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมได้รับเกียรติจาก นาย นริศ  นิรามัยวงศ์  นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนหน่วยงานาครัฐ ภาคเอกชน ชมรม สมาคม ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดการสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการบรูณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ อำเภอบางละมุง งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยา อพท. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และผู้แทนจากสถานประกอบการที่พัก ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองพัทยามีแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน จนสามารถสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบที่มีความปลอดภัยได้ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธการปฏิบัติในการแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 แนวทางการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ และการปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง …………