แบ่งปัน

โรงเรียนเบญจศึกษาจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล3

ที่โรงเรียนเบญจศึกษาผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล3 รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายธารา ชินวรปัญญา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นาง กานท์ศุภาณัฏฐ์  ชินวรปัญญา ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับโล่เกียรติคุณจำนวน 28 คน เป็นยุวบัณฑิตชาย 12 คน หญิง 16 คน


สำหรับการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล3 ในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างครู –นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ตลอดทั้งเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเบญจศึกษาแห่งนี้
ทั้งนี้บรรยากาศภายในพิธีก็เต็มไปด้วยปราบปลื้มยินดีของผู้ปกครองและคณะครูที่ได้เห็นความสำเร็จของบุตรหลานในขั้นแรกของการเรียนศึกษาเรียนรู้


สำหรับโรงเรียนเบญจศึกษา ปัจจุบันเปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 180 คน มีบุคลากรครูทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนกว่า 20 คน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและวิชาการดวยอัตลักษณ์ ภาษาอังกฤษเด่น เน้นทักษะชีวิต ความคิดเป็นผู้นำ โดยในปีการศึกษา2561 จะมีการพัฒนานำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบหลักสูตร IEP ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Intensive English Program (IEP) ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนเบญจศึกษาได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. นี้ สำหรับผู้ปกครองที่สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 090-6615394