แบ่งปัน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัด“ฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์การตลาด”

กองพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์การตลาด” ภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงแรม Pattaya Discovery Beach Hotel โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มาตั้งแต่ปี 2545-2559 และในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งจะต้องปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และขยายธุรกิจต่อไปได้

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กล่าวว่า กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ โดยกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านการตลาด จึงได้จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด” เพื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดยุค 4.0 ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสได้ปรับรูปแบบกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ทันสมัย มีองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะทางด้านการตลาดแนวใหม่ สามารถสร้างจุดเด่นของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน และการกำหนดวิธีการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคยุค Digital และ Social Media ที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และนำไปสู่การเสริมธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการขยายธุรกิจได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบที่ผ่านการอบรมจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC)
ขณะที่ทางด้านผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมโครงการนี้พึงพอใจกับกิจกรรมจัดขึ้นพร้อมนำองค์ความรู้และแนวทางที่ได้จากการฝึกอบรมทั้งเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้น ตลอดทั้งได้เข้าใจถึงเทรนธุรกิจ เทรนการตลาดหรือช่องทางการตลาดใหม่ๆรวมถึงการได้เจาะลึกธุรกิจและเทคนิคการวางกลยุทธทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมากขึ้น