แบ่งปัน

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  จับมือ 30 องค์กรพิทักษ์เด็กและสตรีถูกละเมิด จัดฝึกอบรมใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาล่อล่วงเด็ก ประจำปี 2561

ที่ห้องประชุมจักรทิพย์พิมาน โรงแรมไดอาน่า พัทยาเหนือ นาง รัชฏา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาล่อล่วงเด็ก ประจำปี 2561 โดยมี นาย พิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิเอช เอชเอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นวิทยากรอบรม มี ครู อาสาสมัครและจิตอาสา ผู้ดูแลเด็กจากองค์กรต่างๆจำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

สำหรับมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานในด้านการคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆจนเป็นที่ได้รู้จักและได้รับการยอมรับของหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน โดยมูลนิธิ จึงได้ขยายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหาแสวงห่ผลประโยชน์ และความรุนแรงกับเด็กในรูปแบบต่างที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้งทีมงานภาคสนามในรูปแบบรถโมบายโดยใช้ชื่อว่า Mobile Training Unit ขึ้นเพื่อออกให้ความรู้กับเด็ก เยาวชนในเรื่องของการป้องกันการถูกละเมิดทางเพศต่อเด็ก ปัญหาการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศศึกษาในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น แคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชนแออัด โรงเรียน รวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ถนนคนเดินเมืองพัทยา(Walking Street)  ซึ่งผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2557 – 2559 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 4,000 คน

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  ได้เห็นประโยชน์ของการเพิ่มทักษะและภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการถูกล่อล่วง จึงได้ได้ผลิตนวัตกรรมเกมการ์ดป้องกันเด็ก และกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อถูกล่อล่วงไปกระทำการไม่ดี โดยครั้งนี้จึงได้จัดอบรมให้กับครูและอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ในแต่ละองค์กรคุ้มครองเด็ก ในเมืองพัทยา ได้มีทักษะความรู้ของเกมการ์ด และกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำอบรมต่อยอดเพิ่มทักษะให้แก่เด็กในองค์ของตนเอง ได้มีการพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการเอาตัวรออกจากการถูกล่อล่วงในแบบของรูปแบบเกมจำลองสถานการณ์ ในวันนี้  พร้อมกันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ให้เด็กได้รู้จักทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อเอาตัวรอดและวิธีการช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากผู้กระทำการล่อล่วงได้ โดยรอดพ้นจากสถานการณ์ถูกล่อล่วงได้อย่างปลอดภัยต่อไป