แบ่งปัน

เมืองพัทยา ปิดกิจกรรมฝึกอบรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา นาย นพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ได้เป็นประธานในการปิดกิจกรรมฝึกอบรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมในโรงการ โดยมี นาย วีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ เมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีปิดกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟุตบอล ,ประเภทฟุตซอล ,ประเภทวอลเลย์บอล ,และประเภทว่ายน้ำ และด้านดนตรี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกีตาร์ และประเภทอูคูเลเล่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเมืองพัทยาหันมาออกกำลังกายในช่วงปิดเทอม เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเพื่อให้ เด็กและเยาวชนเมืองพัทยา ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เยาวชนเมืองพัทยาเป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับกีฬาเยาวชนต่อไปไนอนาคต..