แบ่งปัน

ร.ร.เบญจศึกษาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์  สร้างค่านิยมให้เด็กๆมีความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามพร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้านการละเล่นของไทยในอดีต

ที่โรงเรียนเบญจศึกษา นายธารา ชินวรปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจศึกษา และ นาง กาณท์ศุภาณัฏฐ์  ชินวรปัญญา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ไทยให้กับนักเรียนอนุบาลและชั้นประถมศึกษาที่มาเรียนช่วงภาคฤดูร้อนนี้ก่อนที่จะปิดเรียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมประจำชาติที่ชาวไทยได้สืบทอดต่อกันมา

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญและความเป็นมาของวันสงกรานต์  มีความรักและภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่และได้แสดงความรักความกตัญญูกับครูอาจารย์และพ่อแม่ ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตและเป็นการยกระดับจิตใจให้เด็กๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตใจที่ดีงาม นอกจากนั้นกิจกรรมในวันนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นน้ำสงกรานต์ภายในโรงเรียนและมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมาสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับเด็ก

โดยทางด้านคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและร่วมรดน้ำขอพรคุณแม่ของผู้บริหารและครูใหญ่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ที่คณะครูและนักเรียนให้ความเคารพนับถือก่อนที่ท่ามกลางกลางบรรยากาศที่อบอุ่นซาบซึ้ง  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะครูและผู้บริหารแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้นักเรียนได้ร่วมละเล่นสร้างความสนุกสนานทั้ง  ปิดตาชกมวย  มอญซ่อนผ้า   รีรีข้าวสาร  ซึ่งทุกการละเล่นเด็กๆจะได้รับความสนุกสนานและความรู้เรื่องกฏกติกาการละเล่นไปด้วยท่ามกลางความสนุกสนานเพลิดเพลิน