แบ่งปัน

แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณพื้นที่ถนนสาย ง1 ตัวผ่าน ครั้งที่ 1

(30 เม.ย.) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นาย ชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่า จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียด การก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 โดยมี นายพิชิต หุ่นศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนสายง1ตัวผ่าน โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับฟังการนำเสนอรายละเอียดของการก่อสร้างถนนสายง.1

นายพิชิต เปิดเผยว่า จ.ชลบุรี เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมีเมืองพัทยาที่มีชื่อเสียงระดับ World-Class Destination ซึ่งเป็นจุดหมายปลาทางขอนักท่องเที่ยวทั่วโลก การเปิดเส้นทางถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมพัทยา จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการเตรียมการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบทั้งเป็นแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดังนั้น จ.ชลบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด ดำเนินงานศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบ โดยการขยายถนนเดิมซึ่งมีขนาด 2 ช่องจราจร เป็นถนนที่มีแบบ 4 ช่อง หรือ 6 ช่อง จราจรตามจำนวนปริมาณการจราจรในอนาคต และก่อสร้างถนนใหม่ในบางช่วง รวมถึงทางแยกต่างระดับ และสะพานข้ามทางแยก ซึ่งแนวเน้นทางโครงการจะพาดผ่านพื้นที่ 3 ตำบลในเขตอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ได้แก่ ตำหนองปลาไหล ตำบลหนองปรือ และตำบลห้วยใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทรายข้อมูล แนวทางการศึกษาโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการศึกษาโครงการที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุด จึงได้เปิดประชุมรับฝังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณที่ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมพัทยาตัดผ่าน